Na našej stránke používame cookies súbory.

^Hore
  
  
  
ENVIROMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN ŠKOLY: Materská škola, Fándlyho 2, Senec
Zvolená prioritná téma:ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY pre certifikačné obdobie: 2018/2019 – 2019/2020
Silné stránky Slabé stránky
Vhodné miesto pre záhradku Zvyšujúca sa chorobnosť detí
Máme listnaté stromy obľúbené u včelstva a s liečivými účinkami (lipa, pagaštan konský, breza) Nepoznanie darov prírody - liečivých rastlín a ich účinkov
Máme ovocné stromy (marhuľa, slivka) Malá ochrana včelstva
  Nevyužitie liečivých rastlín v kuchyni
   
EAP písomne schválil: Dátum schválenia:
CIEĽ AKTIVITA Zodpovedná osoba a termín Indikátor/ Ukazovateľ úspechu Monitoring/Postupujeme podľa plánu?
Cieľ 1:Do konca mája 2020 vytvoriť záhradu na pestovanie liečivých bylín, ovocia a zeleniny a vytvoriť biologicky nezávadné prostredie pre včely Aktivita 1:
Meduškina záhrada
  • dovoz kvalitnej zeminy do záhradky
Z. Mgr. MarieLeginusová
T: Apríl 2019
15 rodičov a 1 zamestnanec MŠ /
Navozená a prekopaná zemina
Rodičia sa aktívne zapojili do vozenia zeminy
  • brigáda spolu s rodičmi
Z: Slávka Feketeová
T: Apríl 2019
15 rodičov a 8 zamestnancov MŠ/
Ohradená záhrada
Brigádu spolukoordinovalap.uč. Stanislava Sabová s nepedagogickými zamestnancami
  • sadenie rastlín s deťmi
Z: Ivona Bartíková
T: Apríl 2019
20 detí predškolského veku/
Vytvorená záhrada s liečivými bylinami
Liečivé bylinky sadili deti strednej triedy s p.uč. Evou Talamonovou
Aktivita 2:
Kto je Meduška
čítanie rozprávok o Meduške – od Eleny Čepčekovej
Z: Uč. 1,2,3,4,5 triedy
T: Apríl 2019
Kresby a maľby o Meduške – poznať Medušku a jej troch najbližších kamarátov Realizované priebežne v každej triede.
Aktivita 3:
Meduškin domov
oboznamovanie sa so životom včiel z kníh a encyklopédií
Z: triedne učiteľky
T: Máj 2019
Vytvorenie plagátu pre rodičov MŠ - 50% informovanosť rodičov o živote včiel, dôležitosti včelstva Vytvorila sa nástenka a pútač s fotkami,prostredníctvom nich boli rodičia informovaní o projekte aj o danej problematike . Sabová, Mgr. Leginusová
pojmová mapa o včelách Z: triedne učiteľky 4 a 5 tried
T: Jún 2019
Vytvorenie pojmovej mapy s deťmi - 20% informovanosť Pojmové mapy vytvorené deťmi predškolskej triedy
Aktivita 4:
Na návšteve u Medušky
výlet na včelársku paseku v Kráľovej pri Senci
Z: Bartíková
T: September 2019
45 detí sa oboznámi so životom včiel a spozná chuť medu Výlet sa uskutočnil aj s ochutnávkou a odborným výkladom – výlet zabezpečila p.uč. Eva Talamonová
Aktivita 5:
Meduškina bio záhrada
Informovať o včelách a upozorniť na nebezpečenstvo používania pesticídov pre včelstvo
Z: Koordinátorka
T: September 2019
Púšťanie videí v priestoroch MŠ:
"Od včiel sme závislí viac ako si myslíme"
TV Košice 50% informovanosť rodičov detí MŠ
Prehrávanie videí celoročne realizované v spoločnej chodbe detí predškolských tried. Zabezpečila p.riad. Mgr. MarieLeginusová, p. Farkaš, p. Kollárovičová
Aktivita 6:
Meduškina komora
Návrhy etikiet, ich lepenie na poháre a na rozpoznávanie rôznych druhov medu a čaju
Z: 5 trieda – predškoláci
T: Október 2019
V rámci akcie Bratislavského samosprávneho kraja Jablkové hodovanie prezentovať verejnosti projekt Zelená škola /
10% obyvateľov mesta Senec
Na jablkové hodovanie sme sa pre nedostatok miesta (stolov) nedostali. Prezentovali sme sa formou článku do mestských novín Senčan –
Bc. Rybnikárová
Aktivita 7:
Meduškina čajovňa
Sušenie liečivých rastlín
Posedenie pri čaji - ochutnávka čajov z liečivých rastlín
Z: Trieda predškolákov
T: September 2019

Z: Bartíková
T: December 2019
Pohostenie mladších detí - podľa vône a chuti poznať a vedieť rozlíšiť 5 druhov liečivých rastlín Bylinky sušili deti predškolskej triedy s p. uč. Feketeovou, Talamonovou, Rybnikárovou
Aktivita 8:
Meduškina dielňa
Tvorivé dielne:
  • Tvorenie z plodov (gaštanov, žaľudí...).
  • vorba z medových plástov
Z: Učiteľky 2,3, 4 a 5
T: November – December 2019
20% informovanosť o dôležitosti včelstva pre vznik plodu Vytvorené práce detí boli vystavené v šatniach
Deti v spolupráci s rodičmi vyrobili pre seba a svojich rodičov liečivý olej z ľubovníka bodkovaného
Aktivita 9:
Meduškina kuchyňa
  • Pečenie medovníkov
  • Spoznať včelí propolis, peľ, kašičku, vosk
Z: Učiteľky 2, 3, 4 a 5
T: December 2019
20 detí bude poznať produkty včiel Deti sa aktívne podieľali na pečení medovníkov.
Produkty deti poznávali počas návštevyVčelárskej paseky v Kráľovej pri Senci
Aktivita 10:
Meduškina vernisáž
Výstava prác pre verejnosť
Z: Koordinátorka
T: Apríl 2020
10% informovanosť obyvateľov mesta Senec o Zelenej škole Aktivita je plánovaná na začiatok školského roka 2020 /2021 z dôvodu prerušenia prevádzky pre pandémiu Covid-19

 

Copyright © 2013. Materská škola Fándlyho 2, Senec Rights Reserved.