Na našej stránke používame cookies súbory.

^Hore
  
  
  

Kurz angličtiny

 

Vyučujúci: MBI Slávka Feketeová- pedagogická zamestnankyňa MŠ
Cieľom kurzu je osvojiť si základné komunikačné schopnosti, a to pomocou jasne štruktúrovaného učebného plánu a zábavnými formami výučby ako napríklad detské piesne, kreatívne hry, veselé obrázky a zábavné dialógy. Dôraz je kladený na opakovanie slovnej zásoby a gramatických konštrukcií v takej miere, aby si dieťa vytvorilo dostatočne pevné základy pre ďalší rozvoj jazykových zručnosti.
Časové vymedzenie: 2 x týždenne po 35 minút

 

Tanečný krúžok

 

Materská škola spolupracuje so ZUŠ, Fándlyho 20, Senec, v ktorej v čase pobytu detí v MŠ prebieha TANEČNÝ ODBOR. Vyučujúci si deti prevezme z MŠ a po skončení ich dovedie naspäť.
Časové vymedzenie: 2 x týždenne po 45 minút

 

Výtvarno-keramický krúžok

 

Vyučujúci: Stanislava Tužinská, Margita Baligová – pedagogické zamestnankyne MŠ
Cieľom tohto krúžku je vytvoriť u detí estetické cítenie, rozvíjať tvorivosť, predstavivosť a fantáziu. Trpezlivosť a prístup k deťom sa odzrkadľujú v prácach detí
Časové vymedzenie: 1 x týždenne
 
 

Celoročný kurz plaveckej prípravy

 

Vyučujúci: tréneri Sport klubu Senec
MŠ ponúka program metódou zážitku ,,plávanie hrou, hra plávaním,,, ktorý je nástrojom v eliminácii plaveckej negramotnosti. Metodika predplaveckej prípravy je vybudovaná na pilieroch odbornosti, profesionality, skúsenosti a citlivého prístupu k dieťaťu. Je vypracovaná na základe dlhodobých štúdii a analýz odborníkov v oblasti telesnej spôsobilosti. Kurz predplaveckej prípravy pre deti predškolského veku (5-6 ročné) sa uskutočňuje každý piatok a je bezplatný (financovaný zo štátneho príspevku na čiastočnú úhradu nákladov pre MŠ). Mladšie deti majú možnosť absolvovať jednorazový týždenný kurz, ktorý si už zákonný zástupca hradí.
 
 

Kurz korčuľovania

 

Vyučujúci: tréneri firmy Hečko – ŠK Tempo s.r.o.
Hravou formou sa úplní začiatočníci naučia padať a vstávať, štvornožkovať a šmýkať sa po ľade, cupitať, bežať a kĺzať sa po ľade, zohýbať kolienka a jazdiť na oboch nohách a neskôr dokonca aj na jednej nohe.- pre mierne pokročilých je to nácvik a výučba základných korčuliarskych prvkov. Kurz korčuľovania sa uskutočňuje v zimnom štadióne v Bratislave
Časové vymedzenie: týždenný kurz
 
 

Stimulačný program podľa D.B.Eľkonina

 

Vyučujúci: Stanislava Sabová
Cieľom tohto stimulačného programu je tréning a rozvoj fonematického uvedomovania. Deti sa tu zoznamujú zo slabikovou štruktúrou slova. Neskôr prechádzajú od slabík k hláskam a rozpoznávajú hlásky v slovách. Učia sa orientovať sluchom v hláskovej štruktúre bežných kratších slov.
Časové vymedzenie: 1x do týždňa
 
 

Literárno dramatický

 

Materská škola spolupracuje so ZUŠ, Fándlyho 20, Senec, v ktorej v čase pobytu detí v MŠ prebieha literárno dramatický odbor. Zahŕňa dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti. Žiaci sa učia kultivovane vystupovať a hovoriť pred publikom, pričom postupne odbúravajú strach z verejného prejavu a nadobúdajú cenné zručnosti a skúsenosti v oblasti medziľudskej komunikácie. Vyučujúci si deti prevezme z MŠ a po skončení ich dovedie naspäť.
Časové vymedzenie: 1 x týždenne po 45 minút
Copyright © 2013. Materská škola Fándlyho 2, Senec Rights Reserved.