Na našej stránke používame cookies súbory.

^Hore
  
  
  

Materská škola a naša budúcnosť

Hlavným zameraním našej materskej školy je rozvíjanie celistvej osobnosti dieťaťa ako slobodnej bytosti s dôrazom na intelektový, mravný a duchovný rozvoj, aby samo dokázalo:

 • samostatne tvorivo myslieť
 • primerane komunikovať s rovesníkmi i dospelými
 • vážiť si iných aj seba samého
 • vedieť sa pohotovo rozhodovať a vedieť tvorivo a primeraným spôsobom riešiť problém

 

Materská škola – náš druhý domov

Našim cieľom je vytvoriť pre deti:

 • bezpečnú a príjemnú atmosféru, v ktorej každé dieťa bude môcť vyjadriť akúkoľvek svoju myšlienku alebo nápad
 • príjemné a podnetné príťažlivé prostredie, kde by sa deti cítili ako doma a rodičia by radi vodili svoje deti do zariadenia
 • vytvárať dôveru v partnerskom vzťahu učiteľka – dieťa – rodič

 

Deti sa učia vzájomne komunikovať i s dospelými, hovoriť otvorene o svojich problémoch a budujú v sebe pocit sebavedomia. Jednou zo základných metód je používanie kruhu priateľstva, ktorý napomáha k budovaniu vzťahov na základe vzájomnej úcty, dôvery a rešpektu.

Snažíme sa, aby našu MŠ opúšťali samostatné a zodpovedné osobnosti s dobrou sebakritikou a vlastným názorom, ktoré sú schopné vzájomne spolupracovať a komunikovať.

 

 

Pre to, aby škôlka dosahovala čo najlepšie výsledky, riadi sa týmito zásadami:

 

 • uspokojuje individuálne a vývojové potreby detí, dbá o dobré podmienky pre pohodu a zdravie detí v MŠ
 • vytvára podmienky pre spontánnu hru
 • poskytuje stravovanie podľa pravidiel zdravej výživy, pestuje zdravé stravovacie návyky
 • posilňuje a podporuje sebadôveru dieťaťa i dospelých v MŠ
 • vytvára vzťahy vzájomnej dôvery, úcty, empatie, solidarity a spolupráce so všetkými ľuďmi
 • stanovujú a dodržiavajú také pravidlá, ktoré si sami vytvoria, lebo ich potom aj ľahšie dodržujú
 • ponúka deťom kvalitné, podnetné estetické a hygienické prostredie
 • deti sa učia vlastným prežívaním
 • úzko spolupracuje s rodinou
 • dbá o vytváranie pohody pre všetkých zamestnancov
 • dbá o zodpovednosť, odbornú úroveň a zdravý spôsob života učiteliek
 • spolupracuje s miestnymi partnermi, ktorí sú zainteresovaní do programu a diania MŠ

 

 

Rozloženie tried

Materská škola je umiestnená v účelovej budove a poskytuje celodennú starostlivosť pre deti od 3 – 6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou.

Triedy sú vybavené menšími kuchyňami na rozdávanie stravy, pretože súčasne slúžia aj ako jedálne. Materská škola je štvortriedna, s vyučovacím jazykom slovenským a počet detí prijatých v školskému roku je priemerne 100.

K účelovej budove prislúcha priestranný dvor s pieskoviskom a rôznym záhradným náradím. Dva sklady sa využívajú k odkladaniu hračiek, záhradného náčinia a k hygienickým potrebám.

 

Popis tried

Triedu včielok navštevujú 5 – 7 ročné deti, deti predškolského veku a deti s odloženou školskou dochádzkou.

Triedu motýlikov navštevujú 4 – 6 ročné deti.

Trieda lienok – sú v nej naše 4-5 ročné deti.

Triedu mravčekov tvoria naši najmenší škôlkári.

Copyright © 2013. Materská škola Fándlyho 2, Senec Rights Reserved.