Na našej stránke používame cookies súbory.

^Hore
  
  
  

Materská škola a naša budúcnosť

Hlavným zameraním našej materskej školy je rozvíjanie celistvej osobnosti dieťaťa ako slobodnej bytosti s dôrazom na intelektový, mravný a duchovný rozvoj, aby samo dokázalo:

 • samostatne tvorivo myslieť
 • primerane komunikovať s rovesníkmi i dospelými
 • vážiť si iných aj seba samého
 • vedieť sa pohotovo rozhodovať a vedieť tvorivo a primeraným spôsobom riešiť problém

 

Materská škola – náš druhý domov

Našim cieľom je vytvoriť pre deti:

 • bezpečnú a príjemnú atmosféru, v ktorej každé dieťa bude môcť vyjadriť akúkoľvek svoju myšlienku alebo nápad
 • príjemné a podnetné príťažlivé prostredie, kde by sa deti cítili ako doma a rodičia by radi vodili svoje deti do zariadenia
 • vytvárať dôveru v partnerskom vzťahu učiteľka – dieťa – rodič

 

Deti sa učia vzájomne komunikovať i s dospelými, hovoriť otvorene o svojich problémoch a budujú v sebe pocit sebavedomia. Jednou zo základných metód je používanie kruhu priateľstva, ktorý napomáha k budovaniu vzťahov na základe vzájomnej úcty, dôvery a rešpektu.

Snažíme sa, aby našu MŠ opúšťali samostatné a zodpovedné osobnosti s dobrou sebakritikou a vlastným názorom, ktoré sú schopné vzájomne spolupracovať a komunikovať.

 

 

Pre to, aby škôlka dosahovala čo najlepšie výsledky, riadi sa týmito zásadami:

 

 • uspokojuje individuálne a vývojové potreby detí, dbá o dobré podmienky pre pohodu a zdravie detí v MŠ
 • vytvára podmienky pre spontánnu hru
 • poskytuje stravovanie podľa pravidiel zdravej výživy, pestuje zdravé stravovacie návyky
 • posilňuje a podporuje sebadôveru dieťaťa i dospelých v MŠ
 • vytvára vzťahy vzájomnej dôvery, úcty, empatie, solidarity a spolupráce so všetkými ľuďmi
 • stanovujú a dodržiavajú také pravidlá, ktoré si sami vytvoria, lebo ich potom aj ľahšie dodržujú
 • ponúka deťom kvalitné, podnetné estetické a hygienické prostredie
 • deti sa učia vlastným prežívaním
 • úzko spolupracuje s rodinou
 • dbá o vytváranie pohody pre všetkých zamestnancov
 • dbá o zodpovednosť, odbornú úroveň a zdravý spôsob života učiteliek
 • spolupracuje s miestnymi partnermi, ktorí sú zainteresovaní do programu a diania MŠ

 

 

Rozloženie tried

Kmeňová  MŠ, Fándlyho 2, Senec je umiestnená v účelovej budove. Poskytuje celodennú starostlivosť pre deti od 3 – 6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Skladá sa zo štyroch pavilónov. Maximálny počet prijatých detí je 100. Pre pobyt detí má MŠ nasledovné priestory : štyri herne, ktoré  slúžia aj ako pracovne, jedálne, spálne, miestnosti na krúžkovú činnosť a infrasaunu
K účelovej budove prislúcha priestranný dvor s pieskoviskom a rôznym záhradným náradím. Dva sklady sa využívajú k odkladaniu hračiek, záhradného náčinia a k hygienickým potrebám.
Elokované pracovisko so sídlom Hurbanova Ves č. 59 je umiestnené v  účelovej budove.  Elokované pracovisko je dvojtriedne, s vyučovacím jazykom slovenským. Maximálny počet prijatých  detí je 32.
Ku kmeňovej MŠ, od 04.04.2018 pribudlo ďalšie elokované pracovisko so sídlom Fándlyho č.:20, Senec, ktoré je v účelovej budove. Podľa m2 je pre elokované pracovisko Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave schválená prevádzka pre 11 detí.

 

Popis tried

1 trieda (trieda Lienky):        3 – 4 ročné deti – nachádza sa v elokovanom pracovisku so sídlom Fándlyho 20, Senec

2 trieda (trieda Stonožky):    3 – 4 ročné deti – nachádza sa v kmeňovej MŠ

3 trieda (trieda Motýle):        4 – 5 ročné deti – nachádza sa v kmeňovej MŠ

4 trieda (trieda Včielky):       5 – 6 ročné deti -  nachádza sa v kmeňovej MŠ

5 trieda (trieda Mravce):       5 – 7 ročné deti - nachádza sa v kmeňovej MŠ

6 trieda (trieda Svetlušky):   3 – 4 ročné deti – nachádza sa v elokovanom pracovisku so sídlom Hurbanova Ves č. 59

7 trieda (trieda Vážky):         4 – 6 ročné deti - nachádza sa v elokovanom pracovisku so sídlom Hurbanova Ves č. 59

Copyright © 2013. Materská škola Fándlyho 2, Senec Rights Reserved.