Na našej stránke používame cookies súbory.

 

Vedenie MŠ na Fándlyho ul. č.2, Senec Vás pozýva na zápis na školský rok 2019/2020

KEDY? 14.05. od 09.00 – 18.00 h
  15.05. od 13.00 – 17.00 h

Zákonom stanovené podmienky prijatia do MŠ:
• dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov veku
• dieťa, s odloženou povinnou školskou dochádzkou
• dieťa s dodatočne odloženou povinnou šk. dochádzkou

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy sa zohľadňuje prijatie dieťaťa:
• ktoré k 31.08.2019 dovŕši 3 roky veku
• ktoré je zo sociálne znevýhodneného prostredia/neúplná rodina, zverené deti do opatery
• ktoré má trvalý pobyt v meste Senec
• ktoré má súrodenca navštevujúceho MŠ

Na zápis sa dostavte spolu s dieťaťom a so sebou si prineste občiansky preukaz, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa (originál alebo kópiu)

V prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

V prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec

Na zápis si môžete priniesť už vyplnenú žiadosť spolu s lekárskym potvrdením (Tlačivo je dostupné dole pod textom)

www.msfandlyhosenec.sk

Ak nemáte prístup k internetu, tlačivá si vyzdvihnete pri zápise v MŠ

vedenie MŠ