Na našej stránke používame cookies súbory.

^Hore
  
  
  

OZNAM

Vedenie MŠ, Fándlyho 2, Senec oznamuje rodičom, že Mesto Senec vydalo

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 8/2017,

ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách

Od 01.01.2018 v zmysle § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Mestom Senec prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou: 20 € / mesiac

(§ 140 zákona č. 245/2008 Z. z.) poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na výživové dávky odporúčané Ministerstvom školstva SR.

Materská škola  
Stravníci od 3-6 rokov Desiata / € Obed / € Olovrant / € Spolu / €
4. pásmo 0,30 0,72 0,25 1,27
Copyright © 2013. Materská škola Fándlyho 2, Senec Rights Reserved.