Na našej stránke používame cookies súbory.

^Hore
  
  
  

Pokyny k začiatku školského roka

2021-2022

Pokyny sú vypracované v súlade s manuálom, vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí ÚVZSR. Sumarizuje prehľad zákonných povinností a odborných odporúčaní za účelom prevencie a lepšieho zvládnutia pandémie ochorenia COVID-19

Príchod do materskej školy:

 • Príchod od 7.00 do 8.15 - do areálu vstupujú dospelí s rúškom na tvári.
 • Vo vstupnej miestnosti a šatni sa zdržať len nevyhnutný čas.
 • Pri vstupe do budovy si rodič dezinfikuje ruky pri pripravenom senzorickom prístroji.
 • Dieťa si umýva ruky pred vstupom do triedy.
 • Rodič uloží dieťaťu do skrinky rúško na tvár ( v prípade mimoriadnej situácie) Počas pobytu v MŠ ho nemusia nosiť.
 • Počas ranného filtra bude dieťaťu v prípade príznakov ochorenia odmeraná telesná teplota bezdotykovým teplomerom. Nad 37.5 dieťa nebude prijaté, pri teplote do 37,5 bude dieťa sledované.
 • Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ že dieťa a členovia spoločnej domácnosti neprejavujú príznaky akútneho ochorenia - pri prvom nástupe a ďalej vždy, ak dieťa bude chýbať tri a viac dní po sebe.(Príloha č.1)
 • Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.
 • Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich pracovných dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • Prosíme striktne dodržiavať čas príchodu, po zatvorení budovy sa dezinfikujú šatne.

Pravidlá pri odchode domov:

 • Rodič príde s rúškom na tvári a pred vstupom do miestnosti si vydezinfikuje ruky.
 • Preberie si dieťa od učiteľky. Na prevzatie dieťaťa môže splnomocniť osobu staršiu ako 10 rokov.
 • V šatni sa zdržiava iba nevyhnutnú dobu (max. 10 min.), potom ihneď opúšťa areál materskej školy. Okrem vymedzeného času je vstup do areálu materskej školy zakázaný.

Organizácia dňa:

 • Na pitný režim odporúčame denne nosiť dieťaťu - podpísanú uzatvárateľnú fľašu / nie sklenú/ s vodou, ktorú si deti budú nosiť aj von na dvor.
 • Zákonný zástupca rešpektuje pravidlá a spolu s dieťaťom dodržiava zákaz nosenia hračiek z domu (okrem detí najmenšej vekovej skupiny, ktorí začiatkom školského roku majú dovolenú hračku, alebo predmet ako ,,psychickú podporu
 • Deti si budú denne viackrát umývať ruky mydlom pod dozorom učiteľky.
 • Deti sa budú stravovať vo svojich triedach, každá trieda bude mať svoju pridelenú kuchárku
 • Miestnosti sa budú pravidelne dezinfikovať uzavretými germicídnymi žiaričmi
 • Pre prípadné ochorenie dieťaťa je zabezpečená samostatná miestnosť - izolačka, kam sa choré dieťa umiestni. Kontaktujú sa zákonní zástupcovia , ktorí ho čo najkratšom čase musia vyzdvihnúť.
 • Krúžková činnosť, ani stretnutia rodičov a iné hromadné školské akcie nie sú odporúčané.

Opatrenia proti šíreniu Covid - 19:

 • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby sa mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemických opatrení zo strany detí, minimalizovanie premiešavania detí z triedy s ostatnými
  triedami, atď.).
 • Povinnosťou rodiča je aj bezodkladné nahlásenie karantény škole, ak
  bola dieťaťu nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať materskú školu.
 • V prípade, že je u dieťaťa potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty dieťaťa.
Copyright © 2013. Materská škola Fándlyho 2, Senec Rights Reserved.