Na našej stránke používame cookies súbory.

^Hore
  
  
  

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022


Zápis detí do materskej školy sa uskutoční v termínoch:

Materská škola Termín zápisu Riaditeľ Webová stránka
Email
Telefón
Dátum Čas
Fándlyho 2 04.05.2021 13:00 - 17:00 Mgr. M. Leginusová www.msfandlyhosenec.sk
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
02/45924230
05.05.2021 13:00 - 17:00

Pri posudzovaní žiadosti sa bude prihliadať na vek dieťaťa a kapacitné možnosti danej materskej školy.

Podmienky prijímania detí do materskej školy

1. Zákonné podmienky:

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné na základe žiadosti - príloha č.2
 2. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola), a ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31.augusta 2021. Spádové materské školy sú uvedené vo ,,Verejnom oznámení o spádových materských školách - príloha č.1
 3. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku.
 4. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky - vrátane kapacitných možností školy.

Pre dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

2.  Ostatné podmienky prijímania

 1. Pri žiadostiach od rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa pri zápise požaduje aj potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec. Dieťaťom zo soc. znevýhodneného prostredia sa rozumie dieťa, v zmysle ustanovenia § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
 2. V prípade podania žiadosti o prijatie na viaceré MŠ, riaditeľky určia, na ktorú MŠ bude dieťa prijaté.
 3. Zohľadňuje sa prijatie dieťaťa prihláseného do tej istej MŠ, v ktorej má jeho zákonný zástupca pracovný pomer.
 4. Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, v prípade voľnej kapacity po zápise.

Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. Formulár žiadosti je k dispozícii v príslušnej materskej škole, ako aj na webových stránkach materských škôl a mesta Senec.

Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží nasledovné dokumenty:

 1. Kompletne vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, súčasťou ktorej je aj Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na potvrdení musí byť aj údaj o povinnom očkovaní. (Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do MŠ.)
 2. K nahliadnutiu rodný list dieťaťa (originál alebo overenú kópiu) a občiansky preukaz zákonného zástupcu (len pri osobnom podaní žiadosti).
 3. V prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 4. V prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

 • osobne/v priestoroch príslušnej materskej školy v dňoch: 4. až 5. mája 2021. Prítomnosť dieťaťa nie je podmienkou./,
 • do poštovej schránky umiestnenej na budove materskej školy,
 • poštou,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Zákonný zástupca môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

 1. elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
 2. elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Riaditeľ žiadnej materskej školy nemôže odmietnuť prevziať od rodiča žiadosť, a to ani v prípade, ak vie, že nemá voľnú kapacitu. O každej žiadosti je povinný rozhodnúť.

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu si dovoľujeme požiadať zákonných zástupcov, aby podávali žiadosť osobne len v nevyhnutných prípadoch. Odporúčame využiť ostatné formy podania žiadosti: poštou, do poštovej schránky umiestnenej na budove materskej školy, e-mailom, elektronické podanie ...

V prípade 5-6 ročných detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie v škol. roku 2021/2022, je naša materská škola spádová pre uvedené ulice:

Sokolská, Fándlyho, Chalupkova, A. Sládkoviča, Hviezdoslavova, Školská, Bernolákova, Pribinova, J.G. Tajovského, Letná, B. Bartóka, Športová, Priemyselná, Vajanského, Lichnerova, Mäsiarska, Stavbárska, Škovránčia, Mierové námestie, Námestie A. Molnára, Moyzesova, Farské námestie

Prílohy:

 1. Verejné oznámenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok.
 2. Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie
 3. Žiadosť o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie
Copyright © 2013. Materská škola Fándlyho 2, Senec Rights Reserved.